HOME

Members

Current Group Members

name@iisc.ac.in

Raghavan Varadarajan

varadar

Rohini Datta

rohinid

Jayantika Bhowmick

jayantika

Uddipan Kar

uddipan

Jyothi Prabha G

jyothi

Sameer Kumar Malladi

sameerm

Priyanka Bajaj

priyankaba

Munmun Bhasin munmunbhasin
Nisha Bhandarinishab
Pehu Kohli pehukohli
Rohan Roy Chowdhury rohanc
Sara Khaleeq
sarakhaleeq
Kawkab Kanjo
kawkabkanjo
Mohammad Suhail Khan
mohammadkhan

Shahbaz  Ahmed

shahbazs

Soumyanetra Chandra

soumyanetra

Gopinath Chattopadhyay

gopinathDr.Nilesh K Aghera (DST INSPIRE Fellow)

nilesha
Dr.Sowmya P.R. sowmyapr
Dr. Kritika Guptakritika

Dr. Mansi Purwar

mansi
Dr. Shruti Vijay Khareshrutikhare

Dr. Raksha Das

rakshadas

Bhagyashree KG

bhagyagyashreek

Aparna Asok aparna_a
Vignesh vigneshv

Former Group Members