HOME

Members

Current Group Members

name@iisc.ac.in

Raghavan Varadarajan

varadar

Raksha Das

rakshadas

Shruti Vijay Khare

shrutikhare

Saborni Chakraborty

saborni

Rohini Datta

rohinid

Jayantika Bhowmick

jayantika

Uddipan Kar

uddipan

Jyothi Prabha G jyothi
Sameer Kumar Malladisameerm
Priyanka Bajaj priyankaba
Munmun Bhasin munmunbhasin
Nisha Bhandarinishab
Pehu Kohlipehukohli
Rohan Roy Chowdhuryrohanc

Shahbaz

shahbazs

Soumyanetra Chandra

soumyanetra

Gopinath Chattopadhyay

gopinathDr.Ujjwal Rathore

ujjwal
Dr.Nilesh K Aghera (DST INSPIRE Fellow) nilesha
Dr.Sowmya P.R.sowmyapr
Dr. Kohal Daskohal
Dr. Kritika Guptakritika

Dr. Mansi Purwar

mansi

Bhagyashree KG

bhagya

Aparna Asok aparna_a
Vignesh vigneshv

Former Group Members