Members

Ankur Kumar Singh

Ashish A Deshmukh

B. Gopal, Ph.D.

Debashree Behera

Kalaiarasi C., Ph.D.

Nikhil Pahelkar

Nishank Reddy

Sankar Mahesh R.

Savitha Nadig

Sushma Devendra

Twinkal Patel

Vandanashree M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumni